กรอกชื่อ
 
วิธีทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร
 
ระบบการสแกนบัตร
 
ตู้สแกนบัตร-นร.เข้าออก
 
Mis School Education
 
Mis-School
 
Evolis Primacy
 
 
 
 
 
 
 
 
how to track websites
Know Total Hits
 
 
 
 
 
Id line : @misschool
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
Mis-School Facebook
รร.กรุงธนเชียงราย Training
รร.เทคโนโลยีศรีราชา Training
รร.มารีย์บริหารธุรกิจ Training
ผอ.สวทช.เยี่ยมชมระบบสารสนเทศ
รร.ยุวชิตปัตตานีเยี่ยมชม Mis-School
อบรมระบบ Mis-School รร.สุราษฎร์ฯ หลังการติดตั้ง
ออกบูธสมาคมฯ ที่พัทยา
วันการศึกษาเอกชน 9-11 ก.พ.52
 
 เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งการขอรับการอบรม
คู่มือการใช้เครื่องปริ้นบัตร Primacy

แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
(เพื่อนช่วยเพื่อน)

 
 ไฟล์ดาวน์โหลด
Font cia3of9
 

 

Download โบรชัวร์ Mis-School เอกสารแนะนำระบบ Mis-School mis-school

วัตถุประสงค์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยระบบสารสนเทศจะต้องตอบสนองแสดงผลสรุป สถิติข้อมูล เพื่อสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ต้องมีหน้าตาและการใช้งานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีความแม่นยำ ลดคน ลดกระดาษ ได้รับความเชื่อถือ ยอมรับทั้งจากผู้ใช้งาน คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน/นักศึกษา ทั้งยังต้องครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านของการบริหารโรงเรียน ปัจจุบันได้พัฒนาให้สอดคล้องต่องานประกันคุณภาพ สมศ. โดยสามารถจัดพิมพ์เป็นรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา ตามข้อกำหนดของ สช. ได้อย่างถูกต้อง

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ Management Information System School (Mis-School) นี้ใช้เวลามากกว่า 5 ปี และผ่านการทดลองใช้ร่วมกันหลายโรงเรียน เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่น ในแง่ของความแตกต่าง ของโรงเรียนแต่ละรายโรง ทำให้มีความน่าเชื่อถือ มากกว่าการจ้างโปรแกรมเมอร์ มาเขียนโปรแกรมให้โรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาของหลายโรงเรียน ทั้งเรื่องของการใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาก และยังต้องทดลองใช้เพื่อแก้ไขบัคของโปรแกรม อีกทั้งวันดี คืนดี โปรแกรมเมอร์ลาออก หรือสอบได้ที่อื่น ถูกซื้อตัวไป ทิ้งงานไป สร้างความปวดเศียร เวียนเกล้า ให้กับผู้บริหารและเจ้าของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โปรแกรมที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่ของโรงเรียน ทางเราไม่ขอแนะนำให้จ้างโปรแกรมเมอร์เขียนเอง ดังเหตุผลข้างต้น

"ประเด็นไม่ได้อยู่ที่จ้างใครเขียน แต่ประเด็นอยู่ที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่? มีความถูกต้องของข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่? ลดคน ลดกระดาษ สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สช. สมศ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยไม่สนใจว่าโรงเรียนจะมีความยุ่งยาก ลำบาก สิ้นเปลืองบุคลากรเพียงไร) คุ้มค่ากับการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือไม่?"


ความน่าเชื่อถือ และการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนื่องจากระบบสารสนเทศ Mis-School นี้ จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาโรงเรียน โดยความร่วมมือ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านไอที ว่าสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านใดบ้าง ที่จะมาช่วยการบริหารจัดการ และลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของบุคลากร และโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานพัฒนาโปรแกรมอยู่ในสถานศึกษา มากกว่า 10 ปี อีกทั้งทีมงานเรา เป็นโรงเรียนสถานศึกษา มิใช่เปิดบริษัท เพื่อเขียนโปรแกรมขาย เมื่อวันใดหน่วยงานต้นสังกัดภาครัฐ สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เปลี่ยนระบบ GPA, PSi, SP48, สช. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตาราง SAR ใหม่, สมศ.เปลี่ยนเกณฑ์กำหนด มาตรฐานตัวบ่งชี้ใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งเราเป็นสถานศึกษาโรงเรียนเช่นเดียวกัน เราต้องแก้ไข และส่งต่อให้กับโรงเรียนที่ร่วมใช้ระบบฯ กับเรา ซึ่งทางทีมงาน ไม่ได้ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด แล้วโรงเรียนของท่าน จะเขียนเองทำเองสิ้นเปลืองบุคลากร และทรัพยากร ทำเองให้ปวดหัวอยู่ทำไม? ให้ทีมงานมืออาชีพ เป็นผู้ดูแลให้กับท่านไม่ดีกว่าหรือ? ในเมื่อเราอยู่ภายใต้กฏระเบียบมาตรฐานเดียวกัน

โดยระบบงานสารสนเทศ Mis-School เริ่มตั้งแต่ งานวิชาการ การจัดหลักสูตร แผนการสอน ตารางสอน เพื่อเตรียมเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา มาสมัครเรียน, การเงินรับสมัคร, งานบุคลากรครูและสายสนับสนุน, งานทะเบียนออกรหัส ลงทะเบียน ประมวลผล ออก รบ.1-2, ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนตัดเกรด, งานปกครอง-รูดบัตร ตรวจสอบความประพฤติ, นักเรียนรูดบัตร ตรวจสอบผลการเรียน, งานบริหารจัดการห้องสมุด, งานสืบค้นสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด รายงานการประกันคุณภาพประจำปี ฯลฯ

โปรแกรมระบบงานปกครอง-รูดบัตร สามารถตอบสนองต่อระบบดูแล นักเรียน/นักศึกษา ได้เป็นอย่างดีเป็นฐานข้อมูลสถิติสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น
8:00น. ของทุกเช้า ผู้บริหารหรือฝ่ายปกครอง สามารถทราบได้ทันทีว่า

นร./นศ. วันนี้ มาสายกี่คน คิดเป็นกี่ %
นร./นศ. วันนี้ ขาดเรียนกี่คน คิดเป็นกี่ %
ครูที่ปรึกษาได้ติดตาม และรายงานสาเหตุของการขาดเรียนนักเรียนรายคนแล้วหรือไม่
คะแนนความประพฤติของ นร./นศ. ถูกหักไปแล้วกี่คะแนน เหลือกี่คะแนน ฯลฯ

 
 
 
 
:: วิทยาลัยที่ให้ความไว้วางใจ ::
วท.วิมลบริหารธุรกิจ
วท.วิมล ศรีย่าน
วท.ตั้งตรงจิตพณิชยการ
วท.ตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจ
วท.บริหารธุรกิจพิษณุโลก
วท.พายัพและบริหารธุรกิจ
วท.อมตะ
วท.เซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ
วท.ศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
วท.บุญถาวร
วท.ชรินรัตน์ลำพูน
รร.ประทีปศาสน์พณิชยการ
วท.พณิชยการนครนายก
วท.พณิชยการหาดใหญ
วท.กรุงเทพ
วท.บริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
วท.พณิชยการบ้านดุง
วท.เกวลินบริหารธุรกิจ
วท.สายมิตรนครราชสีมา
วท.ไทยอิโตะ
วท.ครัววันดี
วอ.ศาสนบริหารธุรกิจ
วท.สายมิตรปราจีนบุรี
วท.บริหารธุรกิจรักไทย คง
วท.พระนครพณิชยการ
วอ.ผดุงประชายะลา
วท.ไฮเทค เพชรบูรณ์
วท.อัร-รอบิตี
วท.พงษ์ภิญโญ
วอ.โปลีเทคนิคระยอง
วท.ไฮเทค-ตาก
วท.ไฮเทค-ชัยภูมิ
วท.ไฮเทค-สระแก้ว
วท.ปทุมธานี
วท.เทคโนโลยีสว่างแดนดิน
วท.ปทีปพลีผล
วท.วิเชียรบุรี
วท.พัทลุงบริหารธุรกิจ
วท.พณิชยการหาดใหญ่แผนกมัธยมศึกษา
วท.สารสาสน์กนกอนุสรณ์
วท.สารสาสน์
วท.ชุมแพบริหารธุรกิจ
วท.เจริญมิตรพณิชยการ
วท.ฐานเทคโนโลยี
วท.ชุมพรบริหารธุรกิจ
วท.ยานยนต์โตโยต้า
วท.อาเซียนบริหารธุรกิจ
วท.สมุยบริหารธุรกิจ
วท.บริหารธุรกิจอยุธยา
วท.บริหารธุรกิจอุดรธานี
วท.ชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี
วท.หาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล
วอ.โปลีเทคนิคตรัง
ช่างกล ขส.ทบ.
วท.แหลมฉบัง
รร.ดอนบอสโก BKK
วท.ซีเทคแปซิฟิค พะเยา
วอ.พณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ
วท.ชัยบาดาล ลพบุรี
วอ.ภักดีพณิชยการและเทคโนฯ กำแพงเพชร
วท.สยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่
วท.สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
วท.ชลพินิจพณิชยการ
วท.พณิชยการลพบุรี
วอ.พณิชยการเชียงราย
วอ.สันติราษฏร์
วอ.วิริยาลัยนครสวรรค์
รร.เพชรสยามพณิชยการ
วอ.กบินทร์บุรี
วท.พณิชยการปากช่อง
รร.พณิชยการหัวหิน
วท.ส่องแสงพณิชยการ
วท.ภูเก็ต
วท.พัฒนเวชเทคโนโลยี ระยอง
วท.ตากสินบริหารธุรกิจ
วท.หาดใหญ่
วท.ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
วอ.บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
วอ.เจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
วท.พิชญบัณฑิต
วอ.เอเซีย กทมฯ
วท.ช่างฝีมือปัญจวิทยา กทมฯ
วท.วชิราโปลีสงขลา
วท.ยโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล
วอ.กุสุมภ์เทคโนโลยี
วท.บัวใหญ่
รร.เบญจเทคโนสุรินทร์
วท.สุราษฎร์พาณิชยการ
วท.อาเซียน
วอ.พณิชยการพิษณุโลก
วท.มารีย์บริหารธุรกิจ
วท.ศรีราชา
รร.วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก
รร.สุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
วอ.บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
วท.พณิชยการบางบัวทอง
วท.วีรพัฒน์นครนายก
วท.กรุงธนเชียงราย
วท.อุดมศึกษาพณิชยการ
วท.จรัสพิชากร
 
:: โรงเรียนที่ให้ความไว้วางใจ ::
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
รร.สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
รร.ราชนันทาจารยย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
รร.นวมิทรชูทิศ หอวัง นนทบุรี
รร.รัตนราษฎร์บำรุง
รร.นครขอนแก่น
รร.ศรียาภัย
รร.แจ้งวิทยา
รร.โชคชัยกระบี่
รร.เจริญวิทยา
รร.ลูกรักเชียงของ
รร.สมปองวิทยานุสรณ
รร.ภูมิสิทธิ์วิทยา
รร.อนุบาลประภารัตน์
รร.อนุบาลบัณฑิตน้อย
รร.ฆังคะทวีศิลป์
รร.ทิวไผ่งาม
canadian international school of thailand
รร.ส่องแสงวิทยา
รร.สมานคุณวิทยาทาน
รร.อำมาตย์พิทยานุสรณ์
รร.ทิพรัตน์วิทยาคาร
รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา
รร.อมตวิทยา
รร.ประทีปศาสน์
ร.ร.ผดุงวิทย์
ร.ร.อนุบาลน้องหญิง
ร.ร.ภัทรดล
ร.ร.มารดาอุปถัมภ์
ร.ร.ปรียาโชติ
ร.ร.ตรังวิทยา
รร.ดรุณาราชบุรี
รร.นานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่(ซ.ญ.)
ร.ร.สายมิตรวังน้ำเขียว
ร.ร.สายมิตรปักธงชัย
ร.ร.สายมิตรโชคชัย
ร.ร.สายมิตรหนองบุญมาก
ร.ร.สายมิตรโนนไทย
ร.ร.สุภวิทย์
ร.ร.จันทร์กระจ่าง
รร.สายมิตรศึกษา
รร.บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ
รร.อนุบาลจุรีพันธ์
รร.พงษ์ศิริวิทยา(สามัญ)
รร.อนุบาลแสนสนุก
รร.วัฒนวิทยา เครือกุสุมน์
รร.มารีย์วิทยา บางบัวทอง
วท.ชุมพรบริหารธุรกิจ(สามัญ)
ร.ร.ศรีวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร
ร.ร.โพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์
ร.ร.จิระศาสตร์วิทยา จ.อยุทธยา
ร.ร.อนุบาลบัณฑิตน้อย2 อ.ปักธงชัย
ร.ร.สมปองวิทยานุสรณ์
ร.ร.อนุบาลประภารัตน์
ร.ร.เบญจศึกษา
ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว
ร.ร.ท้าวราษฏร์สงเคราะห์ นครศรีฯ
ร.ร.เต็กก่าดรุณธรรม
ร.ร.ประชาวิทยา
ร.ร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง
ร.ร.จำรัสวิทยา
ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี
ร.ร.ชูศิล์ปวิทยา
ร.ร.กลับเพชรศึกษา
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร.ร.บัวใหญ่วิทยา
What Update Mis-School ::

App ผู้ปกครอง
App นักเรียน
App ครูผู้สอน/เช็ครายคาบ
App Director
App HomeWork
App เยี่ยมบ้าน
Foodcourt
POS MIS
Mis QA
Manager Mis
SMS-Grade
Activity
Mis Auto Backup
Check-Time
Healthcare
MisAdmin Tool
Student FingerScan
Student Loan
PrintCard Student
SMS Information
Counter Information 10 Apr 09
Finance Manual 20 Apr 09
Personal 17Dec08
Grade 17Dec08
Gomernment 12Dec08
[Mis Schedule] รายละเอียดการอบรมรอบ 2 ของแต่ละสถานศึกษาในปี 2557 โดย admin พฤษภาคม 20, 2014, 02:35:13 PM
[Mis-School Updated] แจ้งสมาชิกฯ ถึงการใช้ โปรแกรม Teamviewer เพื่อการ Remote Support โดย admin สิงหาคม 19, 2013, 05:02:24 PM
[Mis-Question] แจ้งสมาชิกฯ ถึงการใช้ โปรแกรม Teamviewer เพื่อการ Remote Support โดย admin สิงหาคม 19, 2013, 03:38:00 PM
[Mis-School Updated] Register(56.06.23) โดย Project Manager (อ.เฉลิม ภูวมโนนาถ) มิถุนายน 23, 2013, 10:51:12 PM
[Mis-School Updated] Grade(56.06.23) โดย Project Manager (อ.เฉลิม ภูวมโนนาถ) มิถุนายน 23, 2013, 09:42:46 PM
[Mis-School Updated] Academic(56_06_23) โดย Project Manager (อ.เฉลิม ภูวมโนนาถ) มิถุนายน 23, 2013, 09:39:57 PM
[Mis Schedule] ตารางการอบรมและติดตั้งระบบสารสนเทศฯ Mis-School เดือนมิถุนายน 2556 โดย admin มิถุนายน 18, 2013, 03:35:34 PM
[Mis Schedule] ตารางการอบรมและติดตั้งระบบสารสนเทศฯ Mis-School เดือนมิถุนายน 56 โดย admin มิถุนายน 18, 2013, 03:31:08 PM
ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด
© 2009 Create by Progressive Network Consult Co.,Ltd. 08-1911-6206 Email: misschool2000@gmail.com
256/4 Patoolod Rd. Naimuang A.Muang NakhonSiThammarat 80000 Tel.08-1911-6206 Fax: 0-7532-1339